Agri-nieuws.nl

Het Agri- en Tuinbouwteam geeft periodiek een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is vanaf 2014 geheel digitaal en te bekijken op http://www.agri-nieuws.nl.


Agri-Nieuws Maart 2014

Het Agri-Nieuws van maart 2014 is uit.

In het nieuwe Agri-Nieuws vindt u o.a.:

 • Rovadi winnaar iZICHT-cheque!
 • Win een iZICHT-pakket op de vakbeurs LIV
 • Het is een bende bij ons thuis
 • AgrInzicht

Bekijk het Agri-Nieuws hier online


Belastingplan 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2014 aangeboden. De belangrijkste maatregelen die landbouwers raken, zijn:

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2015 beperkt. In eerdere plannen werd nog gesproken over afschaffing.
 • Er wordt een drempelbedrag van € 2.500 ingevoerd voor de milieu-investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de energie-investeringsaftrek.
 • De algemene heffingskorting wordt met ingang van 2014 verhoogd en vervolgens afgebouwd voor hogere inkomens.
 • Per 1 januari 2014 wordt de accijns op diesel verhoogd met 3 cent per liter.
 • De belangrijkste vrijstellingen voor de landbouw blijven intact: de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting, het verlaagde energietarief voor de tuinbouw en de vrijstelling voor overdrachtsbelasting op cultuurgrond.
  • Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

   Of bel Lisa Gerhards 06 236 19 287

Landbouwbeleid Economische Zaken in 2014

De hoofdpunten van het landbouwbeleid, zoals op Prinsjesdag gepubliceerd door het Ministerie van EZ, zijn:

 • In 2014 zullen voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van het nieuwe stelsel van toeslagen per 1 januari 2015.
 • Gezonde, welzijnsvriendelijk gehouden dieren, gezonde planten en gezond plantmateriaal zijn van belang voor de Nederlandse concurrentiepositie. Inzet is een verdere afname van het antibioticagebruik in de veehouderij. De doelstelling voor 2015 is een reductie van 70% ten opzichte van 2009 voor de veehouderij als geheel.
 • In overleg met de sector wordt in 2014 de ambitie uitgewerkt om ervoor te zorgen dat alle nieuwbouwstallen vanaf 2015 integraal duurzaam zijn. Het is nog onzeker of de investeringsregeling voor duurzame stallen wordt voortgezet. Dit zal afhangen van de belangstelling die er dit jaar is voor deze regeling.
 • Er komen aanvullende maatregelen die duidelijke effecten hebben op een duurzame veehouderij (geen ingrepen en verbetering diertransporten).
 • Eind 2013 zal op basis van de mestverwerkingscapaciteit bekeken worden of de huidige sturing op dieraantallen in 2015 beëindigd kan worden.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Frank Smets 06 130 05 814

Subsidieregeling jonge landbouwers op 1 oktober open

In de periode 1 oktober tot en met 13 december 2013 wordt de investeringsregeling voor jonge landbouwers opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor landbouwondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een bedrijf volledig (alleen of met anderen) hebben overgenomen of zijn gestart. Het bedrijf moet voor eigen rekening en risico worden beheerd. Als datum geldt de datum van de juridische overdracht, aan te tonen door een notariële akte van levering of een door de Grondkamer goedgekeurd pachtcontract.

Subsidiabele investeringen

 • Gebouwen (stallen, kassen, loodsen en schuren).
 • Nieuwe machines en verplaatsbare installaties (bijv. tractor, melkrobot).
 • Grondverwerving (maximaal 10% van het totale subsidiebedrag).
 • Overige landbouwinvesteringen (bijv. erfverharding, sleufsilo, mestopslagen, kavelpaden).

Hoogte subsidie
De subsidiabele kosten zijn maximaal € 80.000 (excl. btw) met een minimum van € 20.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, dus minimaal € 5.000 en maximaal € 20.000.

Voorwaarden

 • Er mogen pas investeringsverplichtingen aangegaan worden op of na de datum van de toewijzing.
 • Voor de investering moet een lening van minimaal drie jaar worden afgesloten bij een bank. Deze lening moet minimaal de hoogte hebben van de kosten die onder de subsidie vallen.
 • Het bedrijfsmiddel moet minimaal vijf jaar functionerend op het bedrijf worden gehouden. Bij verkoop moet een minimaal gelijkwaardig vervangend middel aangeschaft worden.
 • Op het moment van de aanvraag is het eigen vermogen niet hoger dan 60% van de fiscale balanswaarde.
 • De investeringen moeten voor 1 juli 2015 worden afgerond.

Aanvraag subsidie
De subsidie moet via Mijn Dossier aangevraagd worden bij Dienst Regelingen op het persoonlijke relatienummer. Verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn offertes van de investeringen en bewijsstukken van de vestiging van het bedrijf (bijv. een notariële akte van bedrijfsoverdracht of een goedgekeurd pachtcontract).

Budget en rangschikking
Het budget voor het jaar 2013 bedraagt € 5,3 miljoen. Als er onvoldoende budget is voor alle aanvragen, wordt er geloot onder alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

Afhandeling
Deze subsidie wordt geheel digitaal, dus papierloos, afgehandeld. Het gaat om alle documenten zoals de ontvangstbevestiging, de ingestuurde gegevens, brieven en de beslissing. Deze documenten worden in Mijn dossier geplaatst.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Joost Hooijman 06 518 91 236

Fosfaatverrekening

Agrarische ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden een hogere fosfaatgebruiksnorm toepassen op hun bedrijf: de fosfaatverrekening. Feitelijk haalt de ondernemer hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2014 naar 2013. De aanmelding dient voor 1 januari 2014 via Mijn Dossier ingediend te worden bij Dienst Regelingen.

De hogere fosfaatgebruiksnorm bedraagt maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland per jaar. Deze extra hoeveelheid fosfaat moet in 2014 volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk twee jaar achter elkaar gebruik te maken van de fosfaatverrekening.

Tip: bereken tijdig de uitkomst over 2013, zodat u weet of u gebruik moet maken van de mogelijkheid van fosfaatverrekening.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Frank Smets 06 130 05 814

Negatief inkomen geen reden voor fiscale staking

Een veehouder stopte in 2001 met het houden van melkvee. Vanaf dat moment hield hij in de stallen 250 vleeskalveren. De bij het bedrijf behorende grond, ca. 26 hectare, gebruikte hij vanaf 2001 voor het telen van snijmaïs. In de aangifte inkomstenbelasting gaf hij het inkomen uit de vleeskalverhouderij aan als winst uit onderneming.

In 2003 liet de veehouder een bedrijfsanalyse uitvoeren door een deskundige. Daaruit bleek dat er de komende jaren geen positief resultaat viel te behalen met de vleeskalverhouderij. Op grond hiervan stelde de veehouder dat het bedrijf per 1 januari 2002 was gestaakt. In de aangifte gaf hij de stakingswinst aan.

De belastinginspecteur was echter van mening dat het bedrijf niet gestaakt was. De aanslagen over 2003 tot en met 2005 werden conform de aangifte opgelegd, maar de belastinginspecteur stuurde telkens een aparte brief waarin hij stelde dat er nog steeds sprake was van een bron van inkomen en dus winst uit onderneming.

In 2006 stopte de veehouder met het houden van vleeskalveren. In de belastingaangifte over dat jaar hield hij geen rekening met een stakingswinst, omdat het bedrijf naar zijn mening al in 2002 was gestaakt. De belastinginspecteur corrigeerde de aangifte 2006 met de stakingswinst.

In geschil was of het bedrijf in 2002 of in 2006 was gestaakt. Volgens de rechtbank was er tot 2006 sprake van een onderneming. Zij achtte hierbij de omvang van het aantal kalveren van belang en dat met die activiteiten in de jaren 2003 tot en met 2005 aanzienlijke omzetten waren gegenereerd. Gelet op de omvang van de activiteiten en omzetten, kon naar het oordeel van de rechtbank aangenomen worden dat die gericht waren op het behalen van voordelen. Dat in een analyse uit 2003 was geconcludeerd dat er geen positieve resultaten verwacht konden worden, deed hieraan niet af.

Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard. De stakingswinst werd in 2006 belast. Deze was in 2006 aanzienlijk hoger dan in 2002.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Peter Cauven 06 535 12 785

Bank bevoegd tot eenzijdig verhogen renteopslag

Een ondernemer sloot in 2005 een lening af bij een bank voor het eenmaands Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 1%. In 2011 verhoogde de bank de individuele opslag naar 1,5%. De ondernemer was van mening dat de bank daar niet toe bevoegd was, omdat in de overeenkomst het percentage van 1% genoemd werd.

De bank beriep zich op de algemene voorwaarden die deel uitmaakten van de overeenkomst. Hierin was onder meer opgenomen: ‘De in de kredietovereenkomst vastgelegde individuele opslag kan steeds per de eerste dag van een kalendermaand door de bank worden herzien.’

Volgens de rechtbank waren de algemene voorwaarden overzichtelijk van omvang en was de bepaling dat de renteopslag kon worden verhoogd gemakkelijk te vinden en goed leesbaar. De stelling van de ondernemer dat er tijdens de financieringsbesprekingen steeds gesproken was over een vaste renteopslag, kon hij niet bewijzen.

Het beroep van de ondernemer werd ongegrond verklaard.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Marion Smits 06 230 59 074

Voorwaarden toekenning toeslagrechten in 2015

Afgelopen zomer is in de EG een akkoord bereikt over een nieuw stelsel van toeslagrechten, dat op 1 januari 2015 moet ingaan. Dit betekent dat eind 2014 de huidige toeslagrechten komen te vervallen. Momenteel vindt er in de EG en in de lidstaten een verdere uitwerking van het akkoord plaats.

  Wie komt voor toeslagrechten in aanmerking?

Om toeslagrechten toegekend te krijgen, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • Actief landbouwer zijn in 2015. Waarschijnlijk wordt dit gekoppeld aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waarbij de hoofdactiviteit van het bedrijf ‘landbouw’ moet zijn.
 • Subsidiabele landbouwgrond in gebruik hebben in 2015. Gesproken wordt over een minimale oppervlakte van 0,3 ha. Deze bepaling is vooral van belang voor kalverhouders met een grondloos bedrijf. Indien zij geen grond in gebruik hebben, komen ze ook niet in aanmerking voor de overgangsregeling.
 • Een aanvraag indienen voor de toekenning van toeslagrechten en voor de uitbetaling van de toeslagrechten in 2015.

Alleen onderstaande landbouwers komen hiervoor in aanmerking:

 • Landbouwers die in 2013 een directe betaling vanuit het GLB hebben ontvangen Hier valt onder andere de bedrijfstoeslag onder.
 • Landbouwers die nooit toeslagrechten hebben gehad en kunnen bewijzen dat ze landbouwer waren in 2013.
 • Landbouwers die groente, fruit, wijn, poot- en consumptieaardappelen, siergewassen of bollen teelden in 2013.

Volgens deze criteria komen bijna alle landbouwbedrijven in aanmerking voor toeslagrechten. Toch zullen sommige bedrijven geen toeslagrechten toegewezen krijgen. Dit is het geval als een bedrijf in 2013 geen bedrijfstoeslag ontvangt, voor 2013 wel bedrijfstoeslag heeft ontvangen en geen van de genoemde gewassen teelt.

Bedrijfsoverdrachten
Het lijkt erop dat er een regeling komt voor bedrijfsoverdrachten tussen 15 mei 2013 en 15 mei 2015, waarbij partijen kunnen afspreken dat het recht op nieuwe toeslagrechten overgedragen wordt. Niet duidelijk is of dit recht aan meerdere bedrijven overgedragen kan worden (bijv. bij bedrijfssplitsingen).

Aantal toeslagrechten
Het aantal toeslagrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectares landbouwgrond op 15 mei 2015.

Waarde toeslagrechten
De waarde van een toeslagrecht is in 2019 voor iedereen gelijk. Tot die tijd is er een overgangsperiode, waarin de waarde mede bepaald wordt door de waarde van de historische toeslagrechten. Voor de berekening van deze waarde wordt 2014 als referentiejaar gebruikt.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel George Lanckohr 06 125 21 116

Rechtbank accepteert herwaardering landbouwgrond niet

De afgelopen jaren is er regelmatig discussie in de politiek over de afschaffing van de landbouwvrijstelling. Verschillende landbouwers hebben daarom in overleg met hun adviseur er voor gekozen om de landbouwgronden te herwaarderen en aan te sluiten bij proefprocedures met de Belastingdienst.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs een uitspraak gedaan in een dergelijke procedure. De rechtbank was van mening dat een herwaardering van de landbouwgronden in strijd is met goed koopmansgebruik. Met de herwaardering wordt volgens de rechter winst verantwoord lang voordat deze is gerealiseerd en waarvan het nog maar de vraag is of deze winst werkelijk wordt behaald.

Ook achtte de rechtbank herwaardering praktisch niet uitvoerbaar, omdat hiervoor de grond jaarlijks getaxeerd zou moeten worden. Het stelsel zou wel praktisch uitvoerbaar zijn als aangesloten kon worden bij normwaarden. De Belastingdienst wil hieraan echter niet meewerken. Herwaardering van landbouwgronden is daarom volgens de rechtbank niet toegestaan.

De zaak is hiermee nog niet verloren. Deze zal voortgezet worden bij het Gerechtshof. Uiteindelijk zal de Hoge Raad een definitief oordeel moeten vellen. Daarnaast lopen er nog meer procedures.

Lees het complete artikel op www.agri-nieuws.nl

Of bel Lisa Gerhards 06 236 19 287

Koenen en Co is lid van Nexia InternationalKoenen en Co is lid van Nexia International - Copyright 2017 Koenen en Co - Disclaimer - Colofon - Cookies   

Bedankt voor het printen van deze pagina

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Neem dan contact op via info@koenenenco.nl of kijk op www.koenenenco.nl/contact voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde filiaal.